Botanist to study responses of trees, shrubs to extreme drought